Browsing Category

Javascript

6 posts

Gà học Javascript 4: Mảng

Trong JavaScript, mảng/Array là một loại đối tượng đặc biệt có thể chứa nhiều giá trị trong một…

Gà học Javascript 3: chuỗi

Chuỗi/String trong JavaScript được dùng để xử lý văn bản, nó được biểu thị bằng các ký tự được…