Gà học Javascript 3: chuỗi

Chuỗi/String trong JavaScript được dùng để xử lý văn bản, nó được biểu thị bằng các ký tự được đặt trong ''hoặc ""

Nếu dùng “” thì có thể đặt ‘ trong chuỗi, ví dụ "I'm OK" ký tự chứa là I'm, dấu cách, O, K. Ngược lại nếu chuỗi đặt trong '' thì có thể dùng ” bên 'I am "OK"'.

Nếu dùng '' mà chuỗi bên trong chứa ' thì có thể thêm ký backslash \ để tránh báo lỗi:

'I\'m OK'

Ký tự backslash \ cũng có nhiều chức năng khác trong xử lý chuỗi như \n xuống dòng. \t tạo khoảng trống có độ dài tương đương bấm Tab. Hai dấu \\ trong chuỗi sẽ in ra dấu \. Ký tự \ khi đứng trước mã Unicode có thể biểu diễn dạng thập lục phân

'\x41' => ký tự A

Dưới đây là một số thao tác xử lý chuỗi trong Javascript.

Khai báo một chuỗi

Bạn có thể tạo chuỗi bằng cách đặt văn bản trong dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép. Ví dụ:

var name = "John";
var message = 'Hello, world!';

Nối chuỗi

Bạn có thể nối các chuỗi bằng toán tử “+” để ghép các chuỗi với nhau.

var firstName = "John";
var lastName = "Doe";
var fullName = firstName + " " + lastName;
console.log(fullName); // Output: "John Doe"

Kiểm tra độ dài chuỗi

Kiểm tra độ dài chuỗi có bao nhiêu ký tự bằng thuộc tính length

var message = "Hello, world!";
console.log(message.length); // Output: 13

Truy cập tới từng ký tự trong chuỗi

Bạn có thể truy cập các ký tự riêng lẻ trong một chuỗi theo chỉ mục/index của chúng. Mặc định chuỗi có chỉ mục theo thứ tự, ký tự đầu tiên là chỉ mục 0.

var message = "Hello, world!";
console.log(message[0]); // Output: "H"

Chuỗi con

JS cho phép lấy chuỗi con từ chuỗi cha với hàm substring()

var message = "Hello, world!";
console.log(message.substring(7, 12)); // Output: "world"

Trong đó 7 là index ký tự bắt đầu, 12 là index ký tự kết thúc

Thay thế văn bản trong chuỗi

Bạn có thể sử dụng phương thức replace() để thay thế văn bản trong một chuỗi. Ví dụ:

var message = "Hello, world!";
console.log(message.replace("world", "JavaScript")); // Output: "Hello, JavaScript!"

Tách chuỗi thành mảng array

Phương thức này sẽ chia một chuỗi thành một mảng các chuỗi con dựa trên một dấu phân cách đã chỉ định. Ví dụ

var message = "Hello, world!";
var words = message.split(" ");
console.log(words); // Output: ["Hello,", "world!"]

Chuyển chuỗi thành chữ hoa chữ thường

Các phương thức này lần lượt chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa hoặc chữ thường toUpperCase() và toLowerCase().

var message = "Hello, world!";
console.log(message.toUpperCase()); // Output: "HELLO, WORLD!"
console.log(message.toLowerCase()); // Output: "hello, world!"

Tìm vị trí chuỗi con trong chuỗi

indexOf() và lastIndexOf() Các phương thức này lần lượt trả về lần xuất hiện đầu tiên hoặc cuối cùng của một chuỗi con đã chỉ định trong một chuỗi. Nếu không tìm thấy chuỗi con, chúng trả về -1. Ví dụ:

var message = "Hello, world!";
console.log(message.indexOf("world")); // Output: 7
console.log(message.lastIndexOf("l")); // Output: 9

Xóa khoảng trắng đầu cuối chuỗi

Hàm trim() cho phép bạn xóa các khoảng trống không cần thiết ở đầu và cuối chuỗi, ví dụ về cách sử dụng

var message = "  Hello, world!  ";
console.log(message.trim()); // Output: "Hello, world!"
Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Gà học Javascript 1: cài đặt môi trường

Next Post

Gà học Javascript 4: Mảng

Related Posts