Emoji dấu tích ✅ dấu gạch chéo ❌ biểu tượng đánh dấu đẹp

Dấu tích được sử dụng để đánh dấu “có”, “được chấp thuận”, “chính xác”, “đã hoàn thành” hoặc “Tôi đã chọn điều này” bên trong ô tích.

Dấu tích 🗸 thường được sử dụng, nhưng ngược lại dấu x là một loại dấu khác cũng được sử dụng cho mục đích này với ý nghĩa chưa hoàn thành, loại bỏ hoặc chưa đạt…

✔️ 💯

Dấu tích đẹp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *